• ENGELS, FRANS, NEDERLANDS, DUITS EN RUSSISCH GESPROKEN

SPAANSE STROPDAS - VERBLIJFKAART VOOR EU-BURGERS

SPAANSE STROPDAS - VERBLIJFKAART VOOR EU-BURGERS 2000 1600 TLA

WOONPLAATS IN SPANJE VOOR EU-ONDERDANEN

EU-onderdanen die in Spaans onroerend goed investeren, kunnen verschillende doelen voor de investering hebben. In sommige gevallen willen investeerders gewoon een vakantiehuis als tweede verblijfplaats om een ​​deel van de tijd in Spanje te verblijven.

In sommige andere gevallen nemen Spaanse investeerders de beslissing om naar Spanje te komen om er permanent te gaan wonen.

In beide gevallen zijn er enkele punten en voorwaarden van het verblijf, beperkt of permanent, die moeten worden overwogen voordat de definitieve beslissing wordt genomen.

VERBLIJF IN SPANJE VOOR MINDER DAN 3 MAANDEN

In gevallen waarin de permanentie in Spanje van een burger van een lidstaat van de Europese Unie (of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), ongeacht het doel ervan, minder dan drie maanden duurt, moet voldoende paspoort of huidige identiteitskaart, waaronder de toegang in Spanje is gemaakt, met uitsluiting van de gevolgen van een dergelijk verblijf als een permanente verblijfsstatus.

Deze bepalingen zijn van toepassing op familieleden van burgers van een lidstaat van de Europese Unie (of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) dat deze familieleden geen onderdaan zijn van EU-lidstaten, maar wel in het bezit zijn van een geldig paspoort en geldig zijn, en hebben voldaan aan de toelatingseisen.

Met andere woorden, als u staatsburger bent van EU-landen en uw gezin mag u in Spanje verblijven voor periodes van minder dan 3 maanden per jaar, en u hoeft alleen uw originele paspoort of persoonlijke identiteitskaart mee te nemen tijdens uw verblijf.

RESIDENTIE IN SPANJE VOOR MEER DAN DRIE MAANDEN: CERTIFICAAT VAN WOONPLAATS - TIE

Burgers van een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en Zwitserland, hebben het recht van verblijf in Spanje voor meer dan drie maanden als ze zich in een van de volgende gevallen bevinden:

 1. WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGHEDEN:

Werknemer zijn van een Spaans bedrijf, of zelfstandige ("autónomos") geregistreerd in Spanje, en de rest van familieleden, kunnen een geldig verblijf in Spanje hebben gedurende de tijd van hun professionele activiteit.

Gezinsleden hebben samen met de werknemer hetzelfde verblijfsrecht. Geautoriseerde leden van de werknemersfamilie zijn:

 • Huidige echtgenoot (of geregistreerde partner)
 • Directe nakomelingen jonger dan 21 jaar van de werknemer of van de echtgenoot / partner
 • Directe nakomelingen van de werknemer of van de echtgenoot / partner ouder dan 21 jaar arbeidsongeschikt
 • Directe voorouders van de werknemer of van de echtgenoot / partner

De gezinsleden kunnen onderdanen zijn van de EU-staat (of Zwitserland), of onderdanen van landen buiten de EU.

Documentatie:

- Werknemers moeten een verbintenisverklaring van de werkgever of een attest van dienstverband overleggen. Ook de presentatie van het arbeidscontract geregistreerd in de openbare dienst van de overeenkomstige baan en het bewijs van inschrijving in het socialezekerheidsstelsel.

- Zelfstandigen moeten het bewijs leveren van hun huidige status als zelfstandige. Ze zullen dus het bewijs van de registratie moeten overleggen bij de telling van economische activiteiten, en / of een rechtvaardiging voor het creëren ervan door de inschrijving in het handelsregister of een ontslagdocument of een gelijkwaardige situatie in het relevante stelsel van het socialezekerheidsstelsel.

 1. WERKLOOS EN PENSIOEN

Als u de nationaliteit heeft van een lid van de EU-landen (en Zwitserland), en u werkt niet in Spanje, omdat u werkloos of gepensioneerd bent, moeten uzelf en uw gezinsleden geregistreerd zijn in de Centraal Vreemdelingenregister (“Registro Central de Extranjeros ” ) bij het immigratiekantoor (of bij het nationale politiebureau van het gebied en het bewijs dat u over voldoende middelen beschikt om in Spanje te wonen zonder dat u tijdens uw verblijf Spaanse openbare sociale bijstand nodig hebt, en moet aantonen dat u uw medische bijstand hebt gedekt door openbare of privébronnen terwijl u in Spanje bent.

Uw financiële bronnen moeten dus door het Spaanse systeem worden geëvalueerd om te bevestigen dat u geen openbare sociale / gezondheidsondersteuning nodig heeft. De evaluatie van de toereikendheid van uw financiële middelen gebeurt individueel en rekening houdend met uw persoonlijke en gezinssituatie. Elk jaar wordt de wet van de algemene overheidsbegroting (“Algemene staatsbegrotingswet') Stelt het jaarlijkse minimum vast waarop iemand als' met voldoende middelen 'kan worden beschouwd. Voor 2015 is het minimum een ​​bedrag van ongeveer € 6,000 / jaar en persoon, en 70% van dit bedrag voor elk gezinslid dat samen met de aanvrager zal wonen.

Dus als uw inkomen lager is dan dit bedrag (ongeveer € 6,000 / persoon), wordt u niet geaccepteerd als inwoner van Spanje.

Als Spaanse werknemers worden uw gezinsleden aanvaard om bij u te wonen, als huidige echtgenoot (of geregistreerde partner), uw directe nakomelingen of de directe nakomelingen van de echtgenoot of partner jonger dan 21 jaar (of ouder dan 21 jaar, gehandicapt), en de directe voorouders van de werknemer of de echtgenoot of partner. De gezinsleden kunnen onderdanen zijn van de EU-staat (of Zwitserland), of landen buiten de EU.

Documentatie:

- Aanvraagformulier (EX-18)

- Origineel paspoort of originele identiteitskaart geldig en van kracht (indien verlopen, een kopie ervan samen met het ontvangstbewijs voor verlenging).

- Verzekering, openbaar of particulier, afgesloten in Spanje of in een ander land, op voorwaarde dat deze uw gezondheidszorg dekt gedurende de hele verblijfsperiode in Spanje.

Deze voorwaarde zal niet worden gevraagd aan gepensioneerden die met de juiste certificering van hun land van herkomst erkennen dat ze recht hebben op gezondheidszorg in het land waar ze hun pensioen ontvangen.

- Accreditatie van voldoende financiële middelen voor zichzelf en voor hun gezinsleden tijdens hun verblijf (+ - € 6,000 persoon / jaar)

Deze accreditatie van het bezit van voldoende middelen kan worden verkregen door elk wettelijk toegestaan ​​bewijs, zoals notariële akten of eigendomsakten, gecertificeerde cheques, ondersteunende documentatie voor het verkrijgen van kapitaalinkomsten of creditcards (met een certificaat van uw bank dat het beschikbare bedrag certificeert). van de opgegeven creditcard), enz.

De beoordeling van voldoende bestaansmiddelen moet op individuele basis plaatsvinden, rekening houdend met de persoonlijke en gezinssituatie van de aanvrager.

 1. STUDENTEN

Studenten die zijn ingeschreven bij een Spaanse openbare of particuliere onderwijsinstelling die is geaccrediteerd of gefinancierd door de autoriteit van relevant onderwijs met trainingsdoeleinden, mogen langer dan 3 maanden in Spanje verblijven. Studenten moeten openbare of particuliere gezondheidszorg hebben met volledige dekking in Spanje, en ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoende middelen hebben voor zichzelf en van hun gezinsleden om geen Spaanse sociale of medische hulp van het Spaanse systeem nodig te hebben

Net als in de voorgaande gevallen worden gezinsleden van de student geaccepteerd als de huidige echtgenoot (of geregistreerde partner), directe afstammelingen of de directe afstammelingen van de echtgenoot of partner jonger dan 21 jaar (of ouder dan 21 jaar, gehandicapt), en directe voorouders van de student of van de echtgenoot of partner. Deze gezinsleden kunnen EU-onderdanen (of Zwitserland) zijn, of onderdanen van landen buiten de EU.

Documentatie: 

- Aanvraagformulier (EX-18)

- Origineel paspoort of originele identiteitskaart geldig en van kracht (indien verlopen, een kopie en de ontvangst van het verzoek tot verlenging)

- Registratiedocumenten t van de Spaanse onderwijsinstelling, openbaar of particulier, geaccrediteerd of gefinancierd door de relevante onderwijsautoriteit.

- Verzekering, openbaar of particulier, afgesloten in Spanje of in een ander land met volledige dekking in Spanje. Aan deze voorwaarde wordt echter geacht te zijn voldaan als de student een Europese ziekteverzekeringskaart heeft met een geldigheidsduur die de gehele verblijfsperiode dekt en hem alleen de gezondheidsuitkeringen toestaat die vanuit medisch oogpunt vereist zijn.

- Verantwoordelijke verklaring dat het over voldoende middelen beschikt voor zichzelf en hun gezinsleden om tijdens hun verblijf geen gebruik te maken van Spaanse sociale / gezondheidsondersteuning.

Deelname aan communautaire programma's ter bevordering van educatieve uitwisselingen voor studenten en docenten kan worden beschouwd als voldoende accreditatie om aan deze vereisten te voldoen.

SPECIFICATIES VOOR FAMILIELEDEN VAN INWONERS IN SPANJE WANNEER ZIJ ONDERDANEN ZIJN UIT NATIONALE EU-LANDEN (EN ZWITSERLAND):

Wanneer gezinsleden van de ingezetene onderdanen zijn van een land dat lid is van de Europese Unie (of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en Zwitserland), moeten Centraal Vreemdelingenregister (“Registro Central de Extranjeros ” ) bij het immigratiekantoor (of bij het nationale politiebureau van het gebied) op de hierboven beschreven manier, door het verstrekken van:

- Bijgewerkte documentatie, en gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans, om de familieband van deze leden met de EU-burger die in Spanje verblijft aan te tonen (zoals huwelijksakten, geboorteakten, enz.).

OPMERKING voor Britse burgers: Het is belangrijk om te weten dat de huwelijksakte die moet worden verstrekt, een "bijgewerkte" moet zijn. Het betekent dat u een bijgewerkte kopie van de officiële site van de Britse regering.

- Afhankelijkheidsdocumentatie

- Documentatie om te bewijzen dat de persoon met verblijfsrecht (werknemer of gepensioneerde) over voldoende financiële middelen beschikt, en een sociale / ziektekostenverzekering, of, in het geval van studenten, een verantwoordelijke verklaring dat ze over voldoende middelen beschikken voor zichzelf en voor de leden van het gezin en verzekeringen.

SPECIFICATIES VOOR FAMILIELEDEN VAN INWONERS IN SPANJE WANNEER ZIJ GEEN ONDERDANEN ZIJN UIT EU-LANDEN (OF ZWITSERLAND):

Als gezinsleden van de Spaanse ingezetene (EU-onderdaan) niet-EU-onderdanen zijn, mogen ze langer dan drie maanden in Spanje verblijven, maar zijn ze verplicht om een ​​"Verblijfskaart voor gezinsleden van EU-burgers" te zoeken en te verkrijgen ("«het vertrouwde huis van de stad van de Europese Unie»).

Deze kaart moet 'persoonlijk' (persoonlijk) worden aangevraagd door het gezinslid binnen drie maanden na de datum van de officiële binnenkomst in Spanje, en moet worden aangevraagd bij het immigratiebureau van de provincie waar de aanvrager van plan is te verblijven of waar hij wil verblijven. herstel van de woning of, bij gebreke daarvan, op het landelijk politiebureau in de stad.

Na voltooiing van het aanvraagproces zal het onmiddellijk een accreditatiecertificaat afgeven om te bewijzen dat de aanvraag van de kaart al is gedaan, maar nog steeds niet voltooid. Dit certificaat is voldoende om zijn status als inwoner aan te tonen gedurende de periode tot de definitieve afgifte van de verblijfsvergunning.

Documentatie om te presenteren:

- Aanvraagformulier (EX-19) van de gezinsverblijfskaart van een burger van de Unie.

- Paspoort van kracht. Indien verlopen, een kopie van de verlengingsaanvraag.

- Documenten waaruit het bestaan ​​van familiebanden blijkt:

 • Als de aanvrager een echtgenoot (of partner met een vergelijkbare relatie met het huwelijk), bijgewerkte huwelijksakte, gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans, of een certificaat afgegeven door het juiste huwelijksregister, of vergelijkbare relatie met het huwelijk, (waaruit blijkt dat het huwelijk of de partnerschapsregistratie is gedaan met een maximum van drie maanden voor de datum van indiening van de kaartaanvraag). Het moet ook de burgerlijke staat van de leden van het partnerschap certificeren.
 • Als de aanvrager de afstammeling van de Spaanse ingezetene: geboorteakte en, in het geval van meer dan 21 jaar, accreditatie door elk toelaatbaar bewijs dat een dergelijk recht op invaliditeit, exclusief of niet-vervangbaar en hoofdpersoon, de burger van de Unie is. Deze documenten moeten worden gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans.
 • Als de aanvrager de afstammeling van de echtgenoot van de bewoner:
 1. Geboorteakte (gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans)
 2. Als u ouder bent dan 21 jaar, kan door elke accreditatie dat soort bewijs dat wettelijk toelaatbaar is, worden uitgeschakeld (gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans).
 3. Huwelijksakte of bewijs van inschrijving met de gelijkaardige stellen die in Spanje wonen (gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans).
 4. Als minderjarige 21 jaar oud is, documentatie waaruit blijkt dat de echtgenoot of partner van de EU-burger alleen het ouderlijk gezag heeft, of aan wie het gezag is verleend en daadwerkelijk verantwoordelijk is (gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans).
 • Als de aanvrager de Ascendant van de inwoner van Spanje of zijn echtgeno (o) t (e), moet hij een geboorteakte van de inwoner of zijn echtgenoot overleggen, en in het laatste geval (de echtgeno (o) t (e) in opgaande lijn), ook de huwelijksakte van samenwonen met echtgenoot (gelegaliseerd en officieel vertaald in het Spaans).

- Kopie van bewijs van inschrijving van burgers van de Unie van Spaanse ingezetenen, en kopie van een identiteitsbewijs of geldig paspoort van de ingezetene.

- Drie recente kleurenfoto's, witte achtergrond, paspoortformaat.

- Belastingen en kosten van het betaalde certificaat.

- Accreditatie door enige vorm van bewijs erkend in de wet van dat gemiddelde leven zijn uitsluitend afhankelijke woonachtig in Spanje of echtgenoot, en ze hebben geen ander middel van bestaan ​​dat bij hen leeft (gelegaliseerd (met La Hague Apostile) en officieel vertaald in het Spaans) .

De afgifte van deze kaarten voor gezinsleden van EU-ingezetenen moet binnen drie maanden na de zorg worden gedaan. De resolutie van de gunstige kaart is met terugwerkende kracht, wat betekent dat de woonstaat van de geaccrediteerde die Spanje binnenkomt, een bekende burger van de Unie is vanaf de datum waarop deze in Spanje is binnengekomen.

Deze gezinsverblijfskaart van de burger van de Unie is vijf jaar geldig vanaf de datum van afgifte, of voor de beoogde verblijfsperiode die de ingezetene in Spanje heeft verkregen (indien de periode korter is dan vijf jaar).


ONDERHOUD VAN DE TITEL VAN VERBLIJFRECHT VAN GEZINSLEDEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN DE INGEBOUWDE, OF DE ECHTSCHEIDING, OF ANNULERING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP IN VERBAND MET DE EIGENAAR VAN HET VERBLIJFRECHT

In het geval van overlijden van de in Spanje wonende EU-onderdaan, of in het geval dat de inwoner Spanje verlaat, of in geval van nietigheid van het huwelijk, echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap, enz., Heeft dit geen invloed op het verblijfsrecht in Spanje voor het gezin leden als ze EU-onderdanen zijn.

Maar wat gebeurt er met die gezinsleden als ze geen EU-onderdaan zijn ?:

In geval van overlijden van een in Spanje wonende EU-onderdaan, heeft het overlijden geen invloed op zijn verblijfsrecht, op voorwaarde dat hij / zij effectief in Spanje heeft gewoond, als leden van het gezin, vóór het overlijden van de verblijfhouder. De familie moet in dat geval aangifte doen van het overlijden bij de bevoegde autoriteiten.

In geval van definitief vertrek van de woonplaats uit Spanje, dit mag niet resulteren in het verlies van het verblijfsrecht van zijn kinderen, of van de persoon die de wettelijke voogdij over hen heeft, onafhankelijk van hun nationaliteit, op voorwaarde dat de kinderen in Spanje wonen en ze zijn ingeschreven op een school. om haar studies af te ronden, totdat ze deze studies hebben afgerond.

In het geval van nietigverklaring van het huwelijk, echtscheiding of beëindiging van het partnerschap, zal dit feit aan de bevoegde autoriteiten moeten meedelen. De echtgeno (o) t (e) / gezinsleden van een niet-EU-land behoudt het verblijfsrecht in een van de volgende gevallen:

- Het huwelijk of officiële partnerschapsregistratie is gedaan vóór 3 jaar na de datum van de nietigverklaring of echtscheidingsvonnis.

- Dat het gerechtelijk bevel of de buitengerechtelijke overeenkomst de voogdij over de kinderen overlaat aan de niet-EU-echtgenoot / partner.


ANDERE BELANGRIJKE KWESTIES OM OVER WONING IN SPANJE TE OVERWEGEN: FISCALE RESIDENTIE

Als u besluit om permanent in Spanje te gaan wonen, houd er dan rekening mee dat u, als u meer dan 6 maanden in Spanje verblijft, automatisch wordt beschouwd als "fiscaal inwoner" in Spanje. Het directe gevolg is dat u wordt gedwongen om AL uw universele bezittingen en inkomsten in Spanje op te geven.

Enkele aandachtspunten met betrekking tot Spaanse belastingen als ingezetenen:

 • Minimaal vrijgesteld bedrag voor inkomstenbelasting is € 11,200 / jaar. Beneden dit bedrag hoeft u geen belasting te heffen en hoeft u ook geen belastingaangifte te doen.
 • Overheidspensioenen komen niet in aanmerking voor deze belasting.
 • Maar op dit moment heb je, samen met een “publiek” pensioen, een “privé” pensioen (van een bedrijf, of van een bank, een financiële achtergrond of anderen) of enig ander inkomen (verhuur, verkoop van een appartement, etc. ), in dit geval is er geen vrijgesteld minimum en moet u ALLE bedragen die uit deze bronnen zijn verkregen, zonder enige beperking aangeven. In dit geval kan de belasting 19 tot 24% bedragen (vanaf 2021: 19-24%).

Een ander belangrijk punt om te overwegen is ook de WELVAARTSBELASTING. op het moment dat u als fiscaal inwoner van Spanje wordt aangegeven, moet u al uw bezittingen (appartementen, auto's, bankrekeningen enz.) aangeven, en bent u mogelijk belastbaar voor de vermogensbelasting die fortuinen van meer dan 700,000 euro (800,000 euro op de Balearen).